Terms of Use

Witamy na meetcody.ai by CODY AI, L.L.C.!

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie podczas korzystania z produktów i usług CODY AI, L.L.C. lub naszych podmiotów stowarzyszonych, w tym naszego interfejsu programowania aplikacji, oprogramowania, narzędzi, usług programistycznych, danych, dokumentacji i witryny internetowej (“Usługi”). Warunki obejmują nasze Warunki świadczenia usług oraz inną dokumentację, wytyczne lub zasady, które możemy udostępnić na piśmie. Korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe.

1. Rejestracja i dostęp

Aby korzystać z Usług, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i być w stanie zawrzeć wiążącą umowę z CODY AI. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu innej osoby lub podmiotu, musi być upoważniony do zaakceptowania Warunków w ich imieniu. Aby zarejestrować konto, należy podać dokładne i kompletne informacje. Użytkownik nie może udostępniać swoich poświadczeń dostępu ani konta innym osobom spoza swojej organizacji i jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego poświadczeń.

2. Wymagania dotyczące użytkowania

(a) Korzystanie z Usług. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług, a my przyznajemy mu niewyłączne prawo do korzystania z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik będzie przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług. My i nasze podmioty stowarzyszone posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach.

(b) Informacje zwrotne. Doceniamy opinie, komentarze, pomysły, propozycje i sugestie dotyczące ulepszeń. Jeśli użytkownik poda którykolwiek z tych elementów, możemy go wykorzystać bez ograniczeń lub rekompensaty dla użytkownika.

(c) Ograniczenia. Nie możesz (i) korzystać z Usług w sposób, który narusza, sprzeniewierza lub łamie prawa jakiejkolwiek osoby; (ii) odwrotnego montażu, odwrotnej kompilacji, dekompilacji, tłumaczenia lub innych prób odkrycia kodu źródłowego lub podstawowych elementów modeli, algorytmów i systemów Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenia są sprzeczne z obowiązującym prawem); (iii) korzystać z Usług w celu opracowywania modeli fundamentów lub innych modeli na dużą skalę, które konkurują z CODY AI; (iv) korzystać z jakichkolwiek metod pozyskiwania danych z Usług, w tym metod web scrapingu, web harvestingu lub ekstrakcji danych internetowych, innych niż dozwolone za pośrednictwem API; (v) oświadczać, że dane wyjściowe z Usług zostały wygenerowane przez człowieka, gdy tak nie jest; lub (vii) kupować, sprzedawać ani przekazywać kluczy API bez naszej uprzedniej zgody. Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich limitów stawek i innych wymogów określonych w naszej dokumentacji. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w regionach geograficznych aktualnie obsługiwanych przez CODY AI

(d) Usługi stron trzecich. Wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne produkty stron trzecich, z których użytkownik korzysta w związku z Usługami, podlegają ich własnym warunkom, a my nie ponosimy odpowiedzialności za produkty stron trzecich.

3. Treść

(a) Treści Użytkownika. Użytkownik może dostarczać dane wejściowe do Usług (“Dane wejściowe”) oraz otrzymywać dane wyjściowe generowane i zwracane przez Usługi na podstawie Danych wejściowych (“Dane wyjściowe”). Dane wejściowe i wyjściowe to łącznie “Zawartość”. W stosunkach między stronami i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik jest właścicielem wszystkich Danych wejściowych i pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków, CODY AI niniejszym przenosi na użytkownika wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w Danych wyjściowych. CODY AI może korzystać z Treści w zakresie niezbędnym do świadczenia i utrzymywania Usług, przestrzegania obowiązującego prawa i egzekwowania naszych zasad. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści, w tym za zapewnienie, że nie naruszają one obowiązującego prawa ani niniejszych Warunków.

(b) Pliki i dane użytkownika. Użytkownik może przesyłać swoje Pliki i Dane, z zastrzeżeniem parametrów rozmiaru i typu pliku, na nasze serwery hostowane przez AWS (Amazon Web Server) i dostępne dla PineCone. Obie strony są zgodne ze standardem SOC 2. Informacje istotne dla zapytań są wyodrębniane z przesłanych danych i plików i prezentowane użytkownikowi przez CODY AI.

XXX(b) Podobieństwo treści. Ze względu na naturę uczenia maszynowego dane wyjściowe mogą nie być unikalne dla różnych użytkowników, a Usługi mogą generować takie same lub podobne dane wyjściowe dla CODY AI lub strony trzeciej. Na przykład, możesz podać dane wejściowe do modelu, takie jak “Jakiego koloru jest niebo?” i otrzymać dane wyjściowe, takie jak “Niebo jest niebieskie”. Inni użytkownicy również mogą zadawać podobne pytania i otrzymywać takie same odpowiedzi. Odpowiedzi żądane przez innych użytkowników i generowane dla nich nie są uważane za Zawartość użytkownika.

XXX(c) Wykorzystanie Treści w celu ulepszenia Usług. CODY AI nie wykorzystuje treści użytkownika w celu ulepszenia naszych usług.

XXX(d) Skargi dotyczące praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, wyślij powiadomienie na poniższy adres. Możemy usuwać lub wyłączać treści, co do których istnieje domniemanie, że naruszają prawo, a także zamykać konta osób wielokrotnie naruszających prawo.

CODY AI, L.L.C.
3900 N Jackson Rd.
Pharr, TX 78577
support@meetcody.ai

Pisemne roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich muszą zawierać następujące informacje:

  • A physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;
  • A description of the copyrighted work that you claim has been infringed upon;
  • A description of where the material that you claim is infringing is located on the site;
  • Your address, telephone number, and e-mail address;
  • A statement by you that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
  • A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

4. Opłaty i płatności

(a) Opłaty i rozliczenia. Użytkownik uiszcza wszystkie opłaty obciążające jego konto (“Opłaty”) zgodnie z cenami i warunkami podanymi na odpowiedniej stronie z cennikiem lub zgodnie z innymi ustaleniami między nami na piśmie. Mamy prawo do korekty błędów cenowych lub pomyłek, nawet jeśli wystawiliśmy już fakturę lub otrzymaliśmy płatność. Użytkownik poda kompletne i dokładne informacje rozliczeniowe, w tym ważną i autoryzowaną metodę płatności. Opłaty będą pobierane za pomocą metody płatności użytkownika zgodnie z ustalonymi okresami, ale możemy w uzasadniony sposób zmienić datę zaksięgowania opłaty. Użytkownik upoważnia firmę CODY AI i jej podmioty stowarzyszone oraz nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności do obciążenia jego metody płatności Opłatami. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana, przekażemy użytkownikowi pisemne powiadomienie i możemy zawiesić dostęp do Usług do czasu otrzymania płatności. Opłaty są płatne w dolarach amerykańskich i są wymagalne w momencie wystawienia faktury. Płatności nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.

(b) Podatki. O ile nie określono inaczej, Opłaty nie obejmują federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych podatków, ceł i innych podobnych obciążeń (“Podatki”). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie podatki związane z zakupem, z wyłączeniem podatków opartych na naszym dochodzie netto, a my możemy wystawić fakturę za takie podatki. Użytkownik zgadza się terminowo płacić takie podatki i dostarczać nam dokumentację potwierdzającą płatność lub dodatkowe dowody, których możemy w uzasadniony sposób zażądać. CODY AI używa nazwy i adresu w rejestracji konta jako miejsca dostawy do celów podatkowych, dlatego należy zachować dokładność i aktualność tych informacji.

(c) Zmiany cen. Możemy zmienić nasze ceny, publikując powiadomienie na koncie użytkownika i/lub na naszej stronie internetowej. Podwyżki cen wejdą w życie 14 dni po ich opublikowaniu, z wyjątkiem podwyżek wprowadzonych z przyczyn prawnych lub podwyżek wprowadzonych do Usług Beta (zgodnie z definicją w naszych Warunkach świadczenia usług), które wejdą w życie natychmiast. Wszelkie zmiany cen będą miały zastosowanie do Opłat pobieranych z konta użytkownika natychmiast po dacie wejścia w życie zmian.

(d) Spory i opóźnienia w płatnościach. Jeśli chcesz zakwestionować jakiekolwiek opłaty lub podatki, skontaktuj się z
ar@meetcody.ai
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia spornej faktury. Bezsporne kwoty przeterminowane mogą podlegać opłacie finansowej w wysokości 1,5% niespłaconego salda miesięcznie. Jeśli jakakolwiek kwota Opłat użytkownika jest przeterminowana, możemy zawiesić dostęp użytkownika do Usług po przekazaniu mu pisemnego powiadomienia o opóźnieniu w płatności.

(e) Poziom darmowy. Użytkownik nie może utworzyć więcej niż jednego konta, aby korzystać z kredytów udostępnianych w bezpłatnej warstwie Usług. Jeśli uznamy, że użytkownik nie korzysta z warstwy bezpłatnej w dobrej wierze, możemy obciążyć go standardowymi opłatami lub zaprzestać zapewniania dostępu do Usług.

5. Poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych

(a) Poufność. Użytkownik może uzyskać dostęp do Informacji Poufnych firmy CODY AI, jej podmiotów stowarzyszonych i innych stron trzecich. Użytkownik może korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim i będzie chronić Informacje Poufne w taki sam sposób, w jaki chroni własne informacje poufne o podobnym charakterze, z zachowaniem co najmniej należytej staranności. Informacje Poufne oznaczają informacje niepubliczne, które firma CODY AI lub jej podmioty stowarzyszone lub strony trzecie określają jako poufne lub które w uzasadniony sposób powinny być uważane za poufne w danych okolicznościach, w tym oprogramowanie, specyfikacje i inne niepubliczne informacje biznesowe. Informacje poufne nie obejmują informacji, które (i) są lub staną się ogólnie dostępne bez winy użytkownika; (ii) użytkownik posiadał już bez żadnych zobowiązań do zachowania poufności, gdy otrzymał je zgodnie z niniejszymi Warunkami; (iii) są zgodnie z prawem ujawnione użytkownikowi przez stronę trzecią bez żadnych zobowiązań do zachowania poufności; lub (iv) opracowane niezależnie przez użytkownika bez wykorzystania Informacji Poufnych. Użytkownik może ujawnić Informacje poufne, gdy jest to wymagane przez prawo lub ważny nakaz sądu lub innego organu rządowego, jeśli powiadomi o tym CODY AI z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie i dołoży uzasadnionych starań, aby ograniczyć zakres ujawnienia, w tym pomoże nam w zakwestionowaniu wymogu ujawnienia, w każdym przypadku, gdy jest to możliwe.

(b) Bezpieczeństwo. Użytkownik musi wdrożyć uzasadnione i odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie dostępu do Usług i korzystania z nich. Jeśli użytkownik odkryje jakiekolwiek luki w zabezpieczeniach lub naruszenia związane z korzystaniem z Usług, musi niezwłocznie skontaktować się z CODY AI i podać szczegóły luki lub naruszenia.

(c) Przetwarzanie danych osobowych. Jeśli korzystanie przez użytkownika z Usług wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik musi dostarczyć odpowiednie informacje o ochronie prywatności i uzyskać niezbędne zgody na przetwarzanie takich danych, a także oświadcza nam, że przetwarza takie dane zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik podlega przepisom RODO lub CCPA i będzie korzystał z CODY AI do przetwarzania “danych osobowych” zgodnie z definicją zawartą w RODO lub “danych osobowych”, prosimy o kontakt pod adresem support@meetcody.ai w celu wykonania naszego aneksu dotyczącego przetwarzania danych.

6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

(a) Wypowiedzenie. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z chwilą pierwszego skorzystania przez użytkownika z Usług i pozostają w mocy do momentu ich wypowiedzenia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, zaprzestając korzystania z Usług i Treści. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki z dowolnego powodu, informując o tym użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki ze skutkiem natychmiastowym po powiadomieniu użytkownika w przypadku istotnego naruszenia przez użytkownika postanowień punktu 2 (Wymagania dotyczące użytkowania), punktu 5 (Poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych), punktu 8 (Rozstrzyganie sporów) lub punktu 9 (Warunki ogólne), w przypadku zmian w relacjach z zewnętrznymi dostawcami technologii pozostającymi poza naszą kontrolą lub w celu zastosowania się do przepisów prawa lub żądań władz.

(b) Skutek rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy użytkownik zaprzestanie korzystania z Usług i niezwłocznie zwróci lub, jeśli zostanie o to poproszony, zniszczy wszelkie Informacje Poufne. Sekcje niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie, powinny przetrwać, w tym między innymi Sekcje 3 i 5-8.

7. Odszkodowanie; Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

(a) Odszkodowanie. Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone i nasz personel przed wszelkimi roszczeniami, stratami i wydatkami (w tym honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez użytkownika z Usług, w tym z Treścią użytkownika, produktami lub usługami opracowywanymi lub oferowanymi przez użytkownika w związku z Usługami, a także z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub naruszeniem obowiązującego prawa.

(b) Wyłączenie odpowiedzialności. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRZEZ PRAWO, MY ORAZ NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH) W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW I CICHEGO KORZYSTANIA, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, DOKŁADNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ BĘDZIE BEZPIECZNA LUB NIE ZOSTANIE UTRACONA LUB ZMIENIONA.

(c) Ograniczenia odpowiedzialności. ANI MY, ANI ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA LUB DANYCH LUB INNYCH STRAT, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGĘ, KTÓRA STAŁA SIĘ PODSTAWĄ ROSZCZENIA W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB KWOTY STU DOLARÓW (100 USD). OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

8. Rozstrzyganie sporów

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH:

(a)
OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ
. Użytkownik i CODY AI zgadzają się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub naszymi Usługami w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem tego, że użytkownik ma prawo zrezygnować z tych warunków arbitrażu i przyszłych zmian tych warunków arbitrażu, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@meetcody.ai w ciągu 30 dni od wyrażenia zgody na niniejsze warunki arbitrażu lub odpowiednie zmiany.

(b) Nieformalne rozstrzyganie sporów. Chcielibyśmy zrozumieć i spróbować rozwiązać Twoje obawy przed podjęciem formalnych kroków prawnych. Przed złożeniem roszczenia przeciwko CODY AI użytkownik zgadza się spróbować rozwiązać spór nieformalnie, wysyłając nam powiadomienie na adres
support@meetcody.ai
podając swoje imię i nazwisko, opis sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu 60 dni, użytkownik może wszcząć formalne postępowanie. Wszelkie przedawnienia zostaną wstrzymane podczas 60-dniowego procesu rozwiązywania.

(c) Forum arbitrażowe. Każda ze stron może rozpocząć wiążący arbitraż za pośrednictwem wspólnie uzgodnionego dostawcy takich usług. Strony zapłacą równe części opłat arbitrażowych. CODY AI nie będzie dochodzić swoich honorariów adwokackich i kosztów w arbitrażu, chyba że arbiter stwierdzi, że roszczenie użytkownika jest niepoważne.

(d) Procedury arbitrażowe. Arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, na podstawie pisemnych oświadczeń, wideokonferencji lub osobiście we wspólnie uzgodnionym miejscu. Wszystkie kwestie, w tym m.in. kwestie dotyczące zakresu, wykonalności i zdatności arbitrażowej niniejszego paragrafu, podlegają rozstrzygnięciu przez arbitra. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody nie zostanie ujawniona arbitrowi przez żadną ze stron, dopóki arbiter nie ustali ostatecznego orzeczenia, jeśli takie zostanie wydane.

(e). Wyjątki. Niniejsza klauzula arbitrażowa nie wymaga arbitrażu w odniesieniu do następujących roszczeń: (i) indywidualne roszczenia wniesione do sądu ds. drobnych roszczeń; oraz (ii) nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia w celu powstrzymania nieuprawnionego korzystania lub nadużywania Usług lub naruszenia własności intelektualnej.

(f)
BRAK POZWÓW ZBIOROWYCH
. Spory muszą być wnoszone wyłącznie indywidualnie i nie mogą być wnoszone jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu grupowym, skonsolidowanym lub reprezentatywnym. Arbitraże grupowe, pozwy zbiorowe, pozwy prywatnych pełnomocników oraz konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone. Jeśli z jakiegokolwiek powodu spór zostanie skierowany na drogę sądową, a nie arbitrażową, każda ze stron świadomie i nieodwołalnie zrzeka się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek powództwie, postępowaniu lub roszczeniu wzajemnym. Nie uniemożliwia to żadnej ze stron uczestniczenia w zbiorowym rozstrzyganiu roszczeń.

(g) Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszego punktu 8 zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, pozostała część pozostanie w mocy, z wyjątkiem sytuacji, w której stwierdzenie częściowej niezgodności z prawem lub niewykonalności pozwoliłoby na arbitraż grupowy lub przedstawicielski, niniejszy punkt 8 będzie niewykonalny w całości. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie będzie uważane za zrzeczenie się lub w inny sposób ograniczające prawo do ubiegania się o publiczny nakaz sądowy lub inne niezbywalne prawo, w oczekiwaniu na orzeczenie arbitra w sprawie istoty takiego roszczenia.

9. Warunki ogólne

(a) Relacje Stron. Niniejsze Warunki nie tworzą relacji partnerskiej, joint venture ani agencyjnej między użytkownikiem a CODY AI lub którymkolwiek z podmiotów stowarzyszonych CODY AI. CODY AI i użytkownik są niezależnymi wykonawcami i żadna ze stron nie będzie uprawniona do wiązania drugiej strony lub zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

(b) Korzystanie z marek. Użytkownik nie może używać nazw, logo lub znaków towarowych CODY AI ani żadnego z jej podmiotów stowarzyszonych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

(c) Podmioty agencji feder alnych USA. Usługi zostały opracowane wyłącznie na koszt prywatny i stanowią komercyjne oprogramowanie komputerowe oraz związaną z nim dokumentację w rozumieniu obowiązujących amerykańskich federalnych przepisów o nabywaniu i ich suplementów.

(d) Cesja i delegacja. Użytkownik nie może cedować ani delegować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w tym w związku ze zmianą kontroli. Wszelkie rzekome cesje i delegacje będą nieważne. Możemy scedować niniejsze Warunki w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów lub na rzecz dowolnego podmiotu stowarzyszonego lub w ramach reorganizacji korporacyjnej.

(e) Modyfikacje. Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszy Regulamin, publikując jego zmienioną wersję na stronie internetowej, lub jeśli aktualizacja w istotny sposób wpłynie negatywnie na prawa lub obowiązki użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu, powiadomimy o tym użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail powiązaną z jego kontem lub dostarczając powiadomienie w produkcie. Zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż 30 dni po powiadomieniu użytkownika. Wszystkie pozostałe zmiany wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie z Usług po jakiejkolwiek zmianie oznacza zgodę użytkownika na taką zmianę.

(f) Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia będą miały formę pisemną. Możemy powiadomić użytkownika przy użyciu podanych przez niego informacji rejestracyjnych lub adresu e-mail powiązanego z korzystaniem przez niego z Usług. Usługa zostanie uznana za wykonaną w dniu jej otrzymania w przypadku dostarczenia pocztą elektroniczną lub w dniu wysłania kurierem w przypadku dostarczenia pocztą. CODY AI akceptuje doręczenia pod tym adresem: CODY AI, L.L.C., 3900 N. Jackson Rd., Pharr, TX 78577, Attn:
support@meetcody.ai
.

(g) Zrzeczenie się i rozdzielność. Jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków, a CODY AI nie podejmie natychmiastowych działań, nie oznacza to, że CODY AI rezygnuje z jakichkolwiek naszych praw. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8, jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, warunek ten będzie egzekwowany w maksymalnym dopuszczalnym zakresie i nie wpłynie to na wykonalność jakichkolwiek innych warunków.

(h) Kontrola eksportu. Usługi nie mogą być wykorzystywane, eksportowane ani reeksportowane w ramach lub na rzecz (a) do krajów objętych embargiem USA (zwanych łącznie “Krajami Objętymi Embargo”) lub (b) osobom znajdującym się na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA, na innych listach podmiotów objętych ograniczeniami (istniejących obecnie lub w przyszłości) określonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych lub na Liście Osób lub Podmiotów Odrzuconych Departamentu Handlu USA lub na innych listach podmiotów objętych ograniczeniami. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z krajów objętych embargiem ani na żadnej z takich list podmiotów objętych ograniczeniami. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów związanych z krajami objętymi embargiem lub listami podmiotów objętych ograniczeniami, w tym wszelkich wymogów lub obowiązków dotyczących bezpośredniej znajomości użytkowników końcowych.

(i) Środki prawne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie lub złamanie niniejszych Warunków może spowodować nieodwracalne szkody dla firmy CODY AI i jej podmiotów stowarzyszonych, a firma CODY AI będzie miała prawo do ubiegania się o nakaz sądowy przeciwko użytkownikowi oprócz wszelkich innych środków prawnych.

(j) Całość Umowy. Niniejsze Warunki i wszelkie zasady włączone do niniejszych Warunków zawierają całą umowę między użytkownikiem a CODY AI dotyczącą korzystania z Usług i, z wyjątkiem wszelkich warunków korzystania z Usług lub wszelkich obowiązujących umów korporacyjnych, zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty lub porozumienia między użytkownikiem a CODY AI na ten temat.

(k) Jurysdykcja, miejsce i wybór prawa. Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Teksas, z wyłączeniem norm lub zasad kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji “Rozstrzyganie sporów”, wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych lub stanowych hrabstwa Hidalgo w Teksasie, USA.

Uwolnij potencjał zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, aby przekształcić swoją firmę dzięki naszym kompleksowym usługom sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw w cody ai Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zbudować prawie każdy zasób cyfrowy, po prostu dostarczając podpowiedzi w języku naturalnym, duże modele językowe (llms), takie jak t5 lamda gpt4 i palm, wykazały imponującą wydajność w takich zadaniach, umożliwiając inteligentne rozwiązania podobne do ludzkich, które są niezależne od platformy, konfigurowalne i priorytetowo traktują prywatność danych z dodatkowym bezpieczeństwem opartym na rolach, wykorzystując najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji, możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć niezrównany poziom wydajności i innowacji.

Top