Privacy Policy

Ostatnio zmodyfikowano
8 lutego 2023 r.

Firma CODY AI, L.L.C. (wraz z podmiotami stowarzyszonymi, “CODY AI”, “my”, “nasz” lub “nas”) szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników lub na ich temat. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki w odniesieniu do danych osobowych, które zbieramy od użytkownika lub na jego temat, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryn internetowych CODY AI i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych łącznie “Witryną”) lub korzysta z produktów i usług CODY AI i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym interfejsów programowania aplikacji, powiązanego oprogramowania, narzędzi, usług programistycznych, danych i dokumentacji (zwanych łącznie “Usługami”).

1. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Gromadzimy informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas informacjami mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika (“Dane osobowe”) w następujący sposób:

Dane osobowe podawane przez użytkownika: Możemy gromadzić Dane osobowe, jeśli użytkownik utworzy konto w celu korzystania z naszych Usług lub komunikowania się z nami w następujący sposób.

Informacje dotyczące komunikacji: Jeśli użytkownik komunikuje się z nami, możemy gromadzić jego imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść wysyłanych przez niego wiadomości (“Informacje komunikacyjne”).

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych: Posiadamy strony w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube i LinkedIn (“Strony w mediach społecznościowych”). Podczas interakcji z naszymi stronami w mediach społecznościowych będziemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać, takie jak dane kontaktowe (“Informacje społecznościowe”). Ponadto firmy hostujące nasze strony w mediach społecznościowych mogą dostarczać nam zbiorczych informacji i analiz dotyczących korzystania z naszych stron w mediach społecznościowych.

Dane osobowe, które otrzymujemy automatycznie w wyniku korzystania z Usług przez użytkownika: Gdy użytkownik odwiedza, korzysta i wchodzi w interakcje z Usługami, możemy otrzymywać pewne informacje o jego wizycie, korzystaniu lub interakcjach (“Informacje techniczne”), w tym następujące:

Dane dziennika: Informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę (“dane dziennika”). Dane dziennika obejmują adres protokołu internetowego użytkownika, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz sposób interakcji użytkownika z Witryną.

Dane dotyczące użytkowania: Możemy automatycznie gromadzić informacje na temat korzystania z Usług przez użytkownika, takie jak rodzaje treści przeglądanych lub angażowanych przez użytkownika, funkcje używane przez użytkownika i podejmowane przez niego działania, a także jego strefa czasowa, kraj, daty i godziny dostępu, agent użytkownika i wersja, typ komputera lub urządzenia mobilnego, połączenie z komputerem, adres IP itp.

Informacje o urządzeniu: Zawiera nazwę urządzenia, system operacyjny i używaną przeglądarkę. Gromadzone informacje mogą zależeć od typu używanego urządzenia i jego ustawień.

Pliki cookie: Używamy plików cookie do obsługi i administrowania naszą Witryną i Usługami oraz do poprawy komfortu korzystania z nich. Plik “cookie” to informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika przez odwiedzaną witrynę. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany, aby użytkownik mógł za każdym razem zdecydować, czy go zaakceptować. Jednakże odrzucenie pliku cookie może w niektórych przypadkach uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej lub niektórych jej obszarów bądź funkcji, bądź też negatywnie wpłynąć na wyświetlanie lub działanie strony internetowej.

Analityka: Możemy korzystać z różnych produktów analitycznych online, które wykorzystują pliki cookie, aby pomóc nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Witryny i Usług oraz poprawić wrażenia użytkownika podczas korzystania z Witryny i Usług.

Śledzenie online i sygnały“Nie śledź”: My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzenia w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkownika podczas przeglądania w czasie i na różnych stronach internetowych po skorzystaniu z Witryny. Nasza Witryna obecnie nie reaguje na sygnały “Do Not Track” (“DNT”) i działa w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności niezależnie od tego, czy sygnał DNT zostanie odebrany.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • To provide, administer, maintain, improve and/or analyze the Services;
 • To conduct research, which may remain internal or may be shared with third parties, published or made generally available;
 • To communicate with you;
 • To develop new programs and services;
 • To prevent fraud, criminal activity, or misuses of our Services, and to ensure the security of our IT systems, architecture, and networks; and
 • To comply with legal obligations and legal process and to protect our rights, privacy, safety, or property, and/or that of our affiliates, you, or other third parties.

Informacje zbiorcze. Możemy agregować Dane osobowe i wykorzystywać zagregowane informacje do analizowania skuteczności naszych Usług, ulepszania i dodawania funkcji do naszych Usług, prowadzenia badań (które mogą pozostać wewnętrzne lub mogą być udostępniane stronom trzecim, publikowane lub ogólnie udostępniane) oraz do innych podobnych celów. Ponadto od czasu do czasu możemy analizować ogólne zachowanie i charakterystykę użytkowników naszych Usług i udostępniać zagregowane informacje, takie jak ogólne statystyki użytkowników, stronom trzecim, publikować takie zagregowane informacje lub udostępniać takie zagregowane informacje ogólnie. Możemy gromadzić zagregowane informacje za pośrednictwem Usług, plików cookie i innych środków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

3. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W pewnych okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim bez dalszego powiadamiania użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo, w tym między innymi w poniższych sytuacjach:

 • Vendors and Service Providers: To assist us in meeting business operations needs and to perform certain services and functions, we may share Personal Information with vendors and service providers, including providers of hosting services, cloud services, and other information technology services providers, event management services, email communication software and email newsletter services, advertising and marketing services, and web analytics services. Pursuant to our instructions, these parties will access, process, or store Personal Information in the course of performing their duties to us.
 • Business Transfers: If we are involved in strategic transactions, reorganization, bankruptcy, receivership, or transition of service to another provider (collectively a “Transaction”), your Personal Information and other information may be shared in the diligence process with counterparties and others assisting with the Transaction and transferred to a successor or affiliate as part of that Transaction along with other assets.
 • Legal Requirements: If required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to (i) comply with a legal obligation, including to meet national security or law enforcement requirements, (ii) protect and defend our rights or property, (iii) prevent fraud, (iv) act in urgent circumstances to protect the personal safety of users of the Services, or the public, or (v) protect against legal liability.
 • Affiliates: We may share Personal Information with our affiliates, meaning an entity that controls, is controlled by, or is under common control with CODY AI. Our affiliates may use the Personal Information we share in a manner consistent with this Privacy Policy.
 • Other Users: certain actions you take may be visible to other users of the Service.

4. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ; AKTUALIZACJA INFORMACJI

Prosimy o kontakt pod adresem
[email protected]
jeśli chcesz zmienić lub poprawić swoje dane osobowe lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, które nie zostały jeszcze omówione w niniejszej Polityce prywatności.

5. KALIFORNIJSKIE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Poniższe informacje mają na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat (1) kategorii gromadzonych przez nas Danych Osobowych (zgodnie z powyższą definicją), (2) źródła Danych Osobowych, (3) sposobu wykorzystywania przez nas każdej kategorii Danych Osobowych oraz (4) sposobu ujawniania przez nas Danych Osobowych. Ujawnienia te nie ograniczają naszych możliwości wykorzystywania lub ujawniania informacji w sposób opisany powyżej.

Kategoria danych osobowych

Źródła danych osobowych

Wykorzystanie danych osobowych

Ujawnianie danych osobowych

Informacje społeczne

Możemy zbierać informacje społecznościowe od użytkownika podczas interakcji z naszymi stronami w mediach społecznościowych.

Możemy wykorzystywać Informacje społecznościowe do przeprowadzania analiz i komunikowania się z użytkownikiem.

Możemy ujawniać Informacje społecznościowe naszym podmiotom stowarzyszonym.

Informacje o komunikacji

Informacje komunikacyjne zbieramy bezpośrednio od użytkownika.

Używamy Informacji komunikacyjnych do świadczenia naszych Usług i odpowiadania użytkownikom.

Ujawniamy Informacje komunikacyjne naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług komunikacyjnych.

Informacje techniczne

Gromadzimy informacje techniczne od użytkownika.

Używamy Informacji technicznych do celów analitycznych, a w niektórych przypadkach do moderowania i zapobiegania oszustwom i złośliwym działaniom użytkowników naszych Usług.

Ujawniamy Informacje techniczne naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług analitycznych.

Kalifornijskie prawa do prywatności

W zakresie przewidzianym przez prawo i z zastrzeżeniem obowiązujących wyjątków, mieszkańcom Kalifornii przysługują następujące prawa do prywatności w odniesieniu do gromadzonych przez nas Danych osobowych:

Prawo do informacji o tym, jakie Dane Osobowe zebraliśmy oraz w jaki sposób je wykorzystaliśmy i ujawniliśmy;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika; oraz

Prawo do wolności od dyskryminacji w związku z korzystaniem z jakichkolwiek praw do prywatności.

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkowników.

Wykonywanie swoich praw: Mieszkańcy Kalifornii mogą skorzystać z powyższych praw do prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
.

Weryfikacja: w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem lub usunięciem możemy wymagać od użytkownika weryfikacji jego danych uwierzytelniających przed przesłaniem żądania poznania lub usunięcia Danych Osobowych. Jeśli użytkownik nie ma u nas konta lub jeśli podejrzewamy nieuczciwą lub złośliwą działalność, możemy poprosić go o podanie dodatkowych danych osobowych i dowodu zamieszkania w celu weryfikacji. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika, nie udostępnimy ani nie usuniemy jego Danych osobowych.

Autoryzowani przedstawiciele: użytkownik może przesłać prośbę o udzielenie informacji lub prośbę o usunięcie swoich Danych osobowych za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela. Jeśli to zrobisz, agent musi przedstawić podpisaną pisemną zgodę na działanie w Twoim imieniu, a także możesz być zobowiązany do niezależnej weryfikacji swojej tożsamości i przedstawienia nam dowodu zamieszkania.

6. DZIECI

Nasza usługa nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. CODY AI nie gromadzi świadomie Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało CODY AI dane osobowe za pośrednictwem Usługi, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres
[email protected]
a my postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.

7. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez CODY AI, w tym do serwisów społecznościowych (“Strony osób trzecich”). Informacje, które użytkownik udostępnia w witrynach stron trzecich, będą podlegać konkretnym politykom prywatności i warunkom świadczenia usług obowiązującym w witrynach stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Udostępniając te linki, nie sugerujemy, że popieramy lub sprawdziliśmy te witryny. W celu uzyskania informacji na temat praktyk i zasad ochrony prywatności należy kontaktować się bezpośrednio z witrynami stron trzecich.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Wdrażamy komercyjnie uzasadnione środki techniczne, administracyjne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych zarówno w trybie online, jak i offline przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Żadna transmisja internetowa lub e-mailowa nie jest jednak w pełni bezpieczna lub wolna od błędów. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do lub od nas mogą nie być bezpieczne. W związku z tym użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje przesyła do nas za pośrednictwem Usługi lub poczty elektronicznej. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Usłudze lub witrynach internetowych osób trzecich.

9. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Korzystając z naszej Usługi, użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jego Dane Osobowe zostaną przesłane z jego lokalizacji do naszych obiektów i serwerów w Stanach Zjednoczonych.

10. TWOJE WYBORY

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać Danych Osobowych, które są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej Usługi, może nie być w stanie korzystać z tych funkcji.

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Gdy to zrobimy, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie, chyba że obowiązujące prawo wymaga innego rodzaju powiadomienia. Kontynuując korzystanie z naszej Usługi lub przekazując nam Dane osobowe po opublikowaniu przez nas zaktualizowanej Polityki prywatności lub powiadomieniu użytkownika w inny sposób, użytkownik wyraża zgodę na zmienioną Politykę prywatności.

Top